Witamy na stronie internetowej www.szkoladiabetyka.pl

Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana przez Genexo Sp. z o.o. („Genexo” lub „my”). Niniejsza Polityka Prywatności strony internetowej („Polityka Prywatności”) opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ujawniania przez nas informacji dotyczących Państwa („Dane osobowe”), jakie możemy uzyskiwać za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe zgodnie z przepisami o prywatności i ochronie danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

Przetwarzamy Dane Osobowe w różnych celach:

Niniejszą stronę internetową można odwiedzać bez ujawniania wielu informacji o sobie. Jednakże nasze serwery automatycznie zapisują dane techniczne odwiedzających w celu prowadzenia naszej strony internetowej, w celach bezpieczeństwa i w celu analizy działania naszej strony internetowej.

Możliwe, że w niektórych okolicznościach będziemy zwracać się do Państwa o zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych. Dotyczy to m.in. przypadków stosowania określonych plików cookies oraz wykorzystania podanego przez Państwa numeru telefonu lub adresu email w celu kontaktu i udostępnienia przez nas treści związanych z tematyką tej strony. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, pisząc do nas na adres info@szkoladiabetyka.pl

Nie będziemy wykorzystywać ani przekazywać Państwa Danych Osobowych w celach niezwiązanych z celami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności bez uprzedniego powiadomienia Państwa o tym oraz, w odpowiednich przypadkach, zwrócenia się do Państwa o zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa Danych Osobowych w taki odmienny sposób.

Przekazywanie informacji

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe w określonych powyżej celach następującym podmiotom:

  • Pharmaway, z siedzibą w Krakowie, ul. Bałuckiego 1A/4, która zajmuje się zbieraniem danych w imieniu Genexo
  • NET LAB Paweł Majewski (dostawca usług IT)

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem i dostępem. Prosimy mieć świadomość, że żaden system bezpieczeństwa informacji nie zapewnia jej w 100%. Staramy się jednak dopełnić wszelkich niezbędnych czynności aby ewentualne ryzyka ograniczyć, a jeśli to możliwe to wykluczyć.

Państwa prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do Państwa Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia, a także niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji. Żądania takie można zgłaszać na adres rodo@genexo.pl

Integralność danych

Podejmujemy zasadne środki w celu zapewnienia, że gromadzone przez nas Dane Osobowe są właściwe do celów, do których mają być wykorzystywane, wiarygodne i możliwe do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, a także prawidłowe, kompletne i aktualne. Jednakże w niektórych przypadkach zmuszeni jesteśmy polegać na indywidualnych użytkownikach w zakresie udzielania i zachowywania prawidłowych Danych Osobowych. Każdy z Państwa odpowiada za zapewnienie, że Państwa dane są aktualne i prawidłowe w chwili przekazywania ich do nas,  również w przypadku gdy nasze usługi oferują Państwu narzędzia do przechowywania Państwa danych.

Przechowywanie Danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników przechowywane będą do czasu wycofania zgody, a następnie usunięte.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, na stronie głównej www.szkoladiabetyka.pl wstawimy link zatytułowany „Nowa wersja Polityki Prywatności” lub analogiczne powiadomienie o zmianach. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej strony internetowej w celu sprawdzenia, czy nie wprowadzono nowych zmian w niniejszym dokumencie. O niedawnym wprowadzeniu zmian świadczy także data wejścia w życie podana na początku niniejszej Polityki Prywatności.

Linki do innych witryn internetowych

Praktyki prywatności określone w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie strony internetowej www.szkoladiabetyka.pl i innych określonych tutaj działań. Praktyki stosowane przez inne strony internetowe prowadzone przez osoby trzecie mogą być odmienne. W przypadku odwiedzania jakichkolwiek stron internetowych zarządzanych przez osoby lub podmioty trzecie, czy to poprzez korzystanie z linków, czy na innej zasadzie, należy zapoznać się z umieszczoną na nich polityką prywatności. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za polityki ani praktyki stosowane przez osoby lub podmioty trzecie.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności bądź stosowanych przez nas praktyk prywatności, należy kontaktować się z nami pod adresem: info@szkoladiabetyka.pl

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy lub skargi dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami przez adres: rodo@genexo.pl

Jeśli uważają Państwo, że Państwa skarga nie była właściwie rozpatrzona, mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.